W związku z likwidacją państwowych licencji pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości z obrotu prawnego z dniem 1 stycznia 2014 roku zniknęły również standardy zawodowe pośredników i zarządców, które określały zasady pracy przy świadczeniu usług pośrednictwa.
Polska Federacja Rynku Nieruchomości mając na uwadze zakres odpowiedzialności, który spoczywa na pośrednikach w obrocie nieruchomościami i zarządcach w wyniku pełnionej przez nich roli w życiu społecznym i gospodarczym, ustanowiła Kodeks etyki zawodowej pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości.

Cel?
– zapewnienie usługobiorcom najwyższej ochrony i jakości usług w interesie wspólnego dobra.

Zapisy kodeksu powstały na podstawie Europejskiego Kodeksu Etyki Zawodowej Specjalistów Rynku Nieruchomości przyjętego przez CEPI (Europejska Rada Nieruchomości z siedzibą w Brukseli).

Każda osoba, która posiada licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN zobowiązuje się do przestrzegania Kodeksu.

Naszą wizytówką jest nie tylko zaangażowanie, wysoka jakość obsługi i szeroko rozumiana współpraca z innymi biurami nieruchomości.
Podstawą naszej pracy są właśnie branżowe kompetencje potwierdzone licencją Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

DEFINICJE

§ 1.
1. Pośrednikiem w obrocie nieruchomościami, na potrzeby niniejszego Kodeksu, zwanym dalej Pośrednikiem, jest osoba fizyczna wykonująca zawodowo czynności faktyczne zmierzające do dokonania przez inne osoby czynności prawnych dotyczących praw do nieruchomości, w tym:
a. nabycia lub zbycia prawa do nieruchomości;
b. nabycia lub zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu;
c. najmu lub dzierżawy nieruchomości albo ich części;
d. innych czynności niż określone w pkt. a-c, mających za przedmiot prawa do nieruchomości lub ich części.

2. Zarządcą nieruchomości, na potrzeby niniejszego Kodeksu, zwanym dalej Zarządcą, jest osoba fizyczna wykonująca zawodowo czynności faktyczne mające na celu w szczególności:
a. zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości;
b. zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości;
c. zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego;
d. bieżące administrowanie nieruchomością;
e. utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem;
f. uzasadnione inwestowanie w nieruchomość.

3. „Nieruchomość” na potrzeby niniejszego Kodeksu oznacza również spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, ekspektatywę do tychże praw oraz prawo wynikające z zawartej z deweloperem umowy o wybudowanie lokalu mieszkalnego, użytkowego i domu jednorodzinnego.

4. Pośrednik/zarządca może wykonywać opracowania i ekspertyzy oraz doradztwo w zakresie rynku nieruchomości.

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ
ZASADY OGÓLNE

§ 2. Pośrednik/Zarządca wykonujący czynności opisane w §1 pkt. 1 i/lub pkt. 2 wykazuje się kompetencją oraz profesjonalizmem.
§ 3. Pośrednik/zarządca wykonuje zawód zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa oraz kodeksu etyki zawodowej, ze szczególną starannością, właściwą dla zawodowego charakteru tych działalności.
§ 4. Pośrednik/zarządca zna i analizuje sytuację rynkową w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi klientów.
§ 5. Pośrednik/zarządca nie podejmuje się wykonania zadań, które wykraczają poza zakres ich wiedzy i doświadczenia zawodowego, chyba że uzyska zgodę klienta na współpracę ze specjalistą w danej dziedzinie.
§ 6. Pośrednik/zarządca doskonali umiejętności i podnosi kwalifikacje zawodowe, w szczególności poprzez regularne uczestnictwo w ustawicznym kształceniu.

RELACJE Z KLIENTAMI

§ 7. Pośrednik/zarządca nie dyskryminuje klientów, ani osób trzecich ze względu na rasę, wyznanie, płeć lub pochodzenie.
§ 8. Pośrednik/zarządca powstrzymuje się od natrętnego nakłaniania klientów do zamówienia usługi, a w kontaktach z klientami, osobami trzecimi oraz innymi pośrednikami/zarządcami zawsze ujawnia swój status, jako osoby działającej zawodowo.
§ 9. Pośrednik/zarządca informuje klienta o zasadach świadczenia usługi pośrednictwa/zarządzania.
§ 10. W relacjach z klientami pośrednik/zarządca postępuje etycznie, uczciwie i rozważnie, dbając o to, aby nie narazić ich na szkody.
§ 11. Pośrednik/zarządca postępuje w stosunku do klientów lojalnie i chroni ich interesy, zachowując zasadę poszanowania praw wszystkich zainteresowanych stron.
§ 12. Pośrednik/zarządca nie zataja przed klientem żadnych ofert oraz udziela jasnych, wyczerpujących i niewprowadzających w błąd informacji o przedmiocie pośrednictwa/zarządzania.
§ 13. Pośrednik/zarządca dba o to, aby inna jego działalność gospodarcza lub/i zawodowa nie narażała na szkodę interesów klientów.
§ 14. Pośrednik nie może być stroną transakcji, w odniesieniu do której wykonuje czynności pośrednictwa.
§ 15. Zarządca nie przyjmuje bez wiedzy i zgody klienta, wynagrodzenia, ani żadnych innych korzyści od usługodawców zatrudnionych w związku z realizacją zadania powierzonego zarządcy przez klienta.
§ 16. Pośrednik/zarządca, w związku z realizacją umowy nie zamawia bez wiedzy i zgody klienta odpłatnych robót, towarów ani usług obciążających tego klienta.
§ 17. Informacje, które Pośrednik uzyskał w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, a Zarządca w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomościami, stanowią tajemnicę zawodową. Tajemnica ta może być ujawniona tylko w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, jak również przy przekazywaniu informacji niezbędnych dla właściwego wykonywania usługi oraz mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo transakcji.

RELACJE Z INNYMI SPECJALISTAMI RYNKU NIERUCHOMOŚCI

§ 18. Pośrednik/zarządca utrzymuje koleżeńskie relacje z innymi pośrednikami/ zarządcami i współpracuje przestrzegając zasad uczciwej konkurencji, lojalności i szacunku.
§ 19. Wypowiadając się na temat działalności prowadzonej przez innego pośrednika/ zarządcy, pośrednik/zarządca zachowuje umiarkowanie i obiektywizm.
§ 20. Pośrednik/zarządca unika wszelkich konfliktów z innymi pośrednikami/zarządcami, które mogłyby naruszyć interesy klienta.
§ 21. Pośrednik/zarządca dba o prestiż zawodu.
§ 22. Pośrednik/zarządca powstrzymuje się od zachowań, które mogą wyrządzić moralną lub materialną szkodę innemu pośrednikowi/zarządcy.
§ 23. Pośrednik/zarządca dąży do eliminowania ze swojego środowiska praktyk szkodzących klientom.

Jak zawsze, zachęcamy do ŚWIADOMEGO wyboru biura nieruchomości i Agenta na wyłączność.

źródło: https://pfrn.pl/page/1774

 22 lutego 2021
MARCHLEWICZ NIERUCHOMOŚCI
|
ul. Rynek Staromiejski 36-38, Toruń
|
Tel. 731 030 030
|
Polityka prywatności
projekt i wykonanie
Projektowanie grafiki